Board of Trustees

Board of Trustees 2020

Glenda Gates  Chairperson
Lorraine Northey  Principal
Ma Te Kanawa Trustee
Sally Hunapo Trustee
Trevor Te Runa Trustee
Roslyn Te Whau Staff Trustee
Carol Haimona Trustee

Whangamarino School   |   Phone 07 362 4879  |  Copyright ©